Privacybeleid

Energy Digital Platform Services SASU ("EDPS") respecteert de privacy van de gebruikers van haar online diensten en garandeert dat de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens volledig in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ("Privacyverordening").

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens ("Gegevens") die door de gebruiker worden verstrekt of anderszins door EDPS worden verkregen als gevolg van het gebruik van de website https://yem-energy.be/ en de subdomeinen daarvan ("YEM-site"), in het bijzonder (i) het verzamelen van informatie uit verzoeken om de contactdiensten en (ii) het abonneren op de nieuwsbrief, of (iii) andere diensten van didactische/informatieve aard die op de YEM-site beschikbaar zijn.

De verwerking van Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de betaalde diensten die worden aangeboden door het YEM – You’re Energy Manager Platform ("YEM Platform") wordt geregeld door het privacybeleid dat beschikbaar is op de volgende link https://portale.yem-energy.be/register ("YEM Platform Privacybeleid").

 

1. Diensten aangeboden door de YEM-website

Op de YEM-website heeft de gebruiker toegang tot specifieke informatie en diensten. Deze diensten zijn vrij toegankelijk of onderworpen aan registratie op het YEM-platform; deze diensten zijn didactisch/informatief (door de EDPS gepubliceerde inhoud en gegevens) en gepersonaliseerd (beheer van de verzoeken van de gebruikers, die ook worden doorgegeven via de invoer van gegevens in de overeenkomstige roosters).

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking en andere bij de gegevensverwerking betrokken personen

De verantwoordelijke voor de verwerking ("houder") van de door de YEM-website verzamelde gegevens is de EDPS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14-16 rue Touzet Gaillard 93400 Saint-Ouen, Frankrijk, en die per e-mail kan worden gecontacteerd op het volgende adres: privacy@yem-energy.com

 

3. Categorieën van verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking en aard van de doorgifte van gegevens

Soort gegevens dat wordt verzameld en doeleinden van de verwerking in verband met het gebruik van de YEM-website Via de YEM-website verzamelt en verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende gegevens

 

(a) Navigatiegegevens: gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het surfen op de website van YEM. In dit verband wordt u verzocht het Cookie beleid van de YEM-website zelf te lezen, dat dit soort gegevens regelt.

 

(b) Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt om toegang te krijgen tot het YEM Platform: Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt voor registratie op het YEM Platform, in het bijzonder in het kader van een verzoek om antwoorden, technische bijstand en/of informatie (in het bijzonder : gegevens over de burgerlijke staat, contactgegevens en alle informatie die nodig is voor de verwerking van het verzoek) worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken, om vragen te beantwoorden die tijdens het registratieproces worden gesteld, om de gebruiker te herkennen wanneer hij inlogt en om de gebruiker toegang te verlenen tot het YEM Platform. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is facultatief, maar als dit niet gebeurt, kan dit ertoe leiden dat de EDPS de verzoeken van de gebruiker niet kan inwilligen en geen toegang krijgt tot het YEM-platform, waardoor het onmogelijk wordt de daar beschikbare diensten af te nemen.  De gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd op de registratiepagina van het YEM-platform, of op andere pagina’s van de applicatie, worden verwerkt in overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in het privacybeleid van het YEM-platform.

 

(c) Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens voor specifieke diensten: de gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt wanneer hij gebruik maakt van de contactdiensten (contactgegevens: zoals e-mail, vast en/of mobiel telefoonnummer), worden door de EDPS zowel elektronisch (e-mail) als via traditionele middelen (telefoon) verwerkt om de gevraagde dienst te verlenen, in het bijzonder om de gebruiker commerciële informatie te verstrekken. De gegevens die de gebruiker verstrekt om van de nieuwsbriefdienst gebruik te maken, worden elektronisch (e-mail) verwerkt om de gebruiker de gevraagde dienst te kunnen leveren. De toezending van gegevens voor dit doel is facultatief, maar als dergelijke gegevens niet worden toegezonden, kan dit ertoe leiden dat de EDPS de gevraagde dienst en informatie niet kan leveren.

 

Doeleinden van verdere verwerking

 

(d) Promotie, handel en marketing: afhankelijk van de specifieke toestemming van de gebruiker kunnen gegevens door de Registrator, via "externe verwerkers", langs elektronische weg (zoals sms, instant messaging, e-mail, enz.), langs traditionele weg (zoals post, telefoon), worden verwerkt, alsook voor de volgende doeleinden), via traditionele middelen (zoals post, telefoon), alsmede voor de volgende doeleinden: i) verzending/mededeling door EDPS van reclame-, informatie- en promotiemateriaal over nieuwe producten/diensten met het YEM-merk van EDPS zelf of verslagen van door het bedrijf georganiseerde evenementen of deelname aan webinars, alsmede voor de uitvoering van marktonderzoek en statistische analyse; ii) rechtstreekse verkoop en/of plaatsing door EDPS van producten/diensten met het YEM-merk, voordelen en promoties

 

(e) Profilering: behoudens de specifieke toestemming van de gebruiker kunnen gegevens worden verwerkt om voorkeuren, gewoonten, gedragingen en interesses op te sporen en te analyseren die bijvoorbeeld afkomstig zijn van online klikken op artikelen/secties van de YEM-website, teneinde u gepersonaliseerde commerciële mededelingen/gerichte promotionele acties te sturen, activiteiten op het gebied van business intelligence. De verwerking van gegevens voor profileringsdoeleinden zal, indien daarvoor toestemming is gegeven, worden uitgevoerd met gegevensverwerkingsinstrumenten die, na kruisverwijzing, een zakelijk en gedragsprofiel van de gebruiker zullen opstellen. Dit instrument voor gegevensverwerking koppelt de gegevens die worden verzameld tijdens de navigatie van de gebruiker op de YEM-website door middel van door de gebruiker aanvaarde first party profiling cookies aan de andere verzamelde gegevens. Bovendien zullen deze gegevens en/of informatie, indien aanwezig, worden gecombineerd met andere gegevens en/of informatie waarover de EDPS reeds beschikt als gevolg van een abonnement op de diensten die door de YEM-site worden aangeboden.

 

4. Gegevensbron, verwerkingsmethoden en categorieën ontvangers

Behalve zoals vermeld in het Cookiebeleid, worden de gegevens die door de YEM-website worden verzameld, rechtstreeks en vrijwillig door de gebruiker verstrekt.

De verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen (bv. met behulp van elektronische procedures en media) en/of handmatig (bv. op papier) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld, en in elk geval met inachtneming van specifieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van inbreuken op de gegevens, zoals het verlies van gegevens, onwettig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang. Dergelijke maatregelen kunnen echter, gezien de aard van het medium voor on-linetransmissie, niet elk risico van ongeoorloofde toegang of verlies van gegevens in absolute zin beperken of uitsluiten. Daartoe raden wij u aan regelmatig te controleren of uw computer is uitgerust met passende software ter bescherming van de transmissie van gegevens via het netwerk, zowel inkomend als uitgaand (zoals bijgewerkte antivirussystemen) en of uw internetprovider passende maatregelen heeft genomen voor de beveiliging van de transmissie van gegevens via het netwerk (zoals firewalls en spamfilters).

De gegevens kunnen bekend zijn (i) bij de werknemers en/of medewerkers van de EDPS uit hoofde van hun functie, die optreden als door de houder gemachtigde en naar behoren geïnstrueerde subjecten; (ii) bij de werknemers en/of medewerkers van de vennootschappen die worden gecontroleerd door/gelieerd zijn aan de EDPS, eveneens als door de voornoemde houder gemachtigde en geïnstrueerde subjecten; (iii) bij derden (leveranciers van technische, technologische en mailingdiensten, en andere dienstverleners die gebruik maken van de door de YEM-site aangeboden diensten).

De gegevens zullen hoofdzakelijk in Frankrijk worden verwerkt; sommige verwerkingen kunnen echter in andere landen worden uitgevoerd, zowel binnen als buiten de Europese Unie, waarbij de nodige beschermingsnormen worden gewaarborgd die door de nationale en supranationale wetgeving worden voorgeschreven, zoals, in het geval van gegevensoverdrachten naar niet-EU-landen, de goedkeuring van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (Besluiten nr. 2004/915/EG en nr. 2010/87/EU). 

Om informatie te verkrijgen over de verwerking van gegevens, alsmede de volledige lijst van aangewezen "verwerkers", of om een kopie te verkrijgen van de gegevens die naar het buitenland zijn doorgegeven of om hun geografische locatie te kennen, kunt u schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende e-mailadres: privacy@yem-energy.com

 

5. Rechtsgrondslag voor de verwerking en bewaartermijn van de gegevens

Met uitzondering van browsinggegevens, die onder het Cookiebeleid vallen,

(i) de verwerking van gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot het in punt 3, onder b), bedoelde YEM-platform is gebaseerd op de contractuele verplichting van de EDPS om de diensten te verlenen, met inbegrip van de nakoming van relevante precontractuele verplichtingen, zoals bijstand in de preregistratiefase op het YEM-platform;

(ii) de verwerking van gegevens met betrekking tot de in punt 3, onder c), bedoelde diensten is gebaseerd op het rechtmatige belang van de EDPS om de diensten te verlenen, vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken waarom de gebruiker heeft verzocht.

Onverminderd de bepalingen van het privacybeleid van het YEM-platform worden de gegevens die zijn verzameld om gebruikers toegang te verlenen tot het YEM-platform, zoals aangegeven in lid 3, onder b), hierboven, uiterlijk 12 maanden nadat het account van het YEM-platform is verwijderd, bewaard.

– De gegevens die voor de in punt 3, onder c), bedoelde diensten worden verzameld, worden verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde activiteit uit te voeren.

– De gegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden als bedoeld in punt 3, onder d), worden niet langer dan 24 maanden na het verzamelen ervan bewaard.

– Gegevens die worden verwerkt voor profileringdoeleinden als bedoeld in punt 3, onder e), worden niet langer dan 12 maanden na het verzamelen ervan bewaard.

 

6. Rechten van belanghebbenden

(Artikelen 15, 16, 17, 18, 20 en 21 van de privacyverordening)

De gebruikers, in hun hoedanigheid van "belanghebbende partijen", hebben te allen tijde recht op toegang tot hun gegevens, met name om bevestiging te krijgen van hun aan- of afwezigheid en om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong ervan. Zij hebben tevens het recht de juistheid ervan te verifiëren of te verzoeken om opneming, bijwerking, rectificatie, beperking van de verwerking, annulering, omzetting in anonieme vorm of afscherming indien de gegevens in strijd met de wet worden verwerkt, en om in elk geval om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Voorts hebben zij het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor de in punt 3, onder d) en e), genoemde doeleinden, alsmede om de desbetreffende toestemming, indien deze is gegeven, in te trekken. Verzoeken kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op de in punt 2 hierboven vermelde adressen.

 

è. Bijwerkingen van het privacybeleid

De EDPS kan wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, waarbij hij er in ieder geval voor zorgt dat de desbetreffende website tijdig wordt bijgewerkt en dat in de loop der tijd toegang wordt verleend tot de verschillende versies, die op hetzelfde adres beschikbaar zijn.